Plánovat růst města a nové bydlení

Je třeba změnit přístup vedení města k institutu městského architekta. Je nezbytné vytvořit rámec, ve kterém se bude moci pohybovat tak, aby mohl odborně a koncepčně prosazovat zájmy širší veřejnosti v oblasti architektury a urbanismu v dlouhodobém horizontu. Velmi dobrým příkladem fungování je nedaleká Litomyšl.

Na využití rozvojových ploch, jako je například říční ostroh „Na Herzánce”, musí být vypsána regulérní architektonická soutěž.

Maximálně využít sportoviště

Naše město má na svou velikost naprosto nevídané zázemí, co se týče možnosti sportovního vyžití (baseballové hřiště, horolezecká stěna, fotbalové hřiště s umělou trávou apod.). Druhá strana mince je taková, že náklady na údržbu tolika zázemí stojí značné finanční prostředky. Je proto naprosto zásadní, aby byl jejich provoz ekonomicky udržitelný, a to při co možná největším využití sportovišť místními či přespolními obyvateli.

Zavedeme festival Týden sportu, při kterém si děti na všech sportovištích ve městě budou mít možnost vyzkoušet, co je baví.

Umožníme využití sportovišť pro jednorázové akce za předem stanovených a transparentních pravidel.

Podporovat cestovní ruch

Naše město nedisponuje významnými památkami či atraktivní historií, nicméně má potenciál i v cestovním ruchu. Například v návaznosti na časté pořádání národních i mezinárodních sportovních akcí. Jsou tu přívětivé podmínky pro cykloturistiku. Tento potenciál chceme naplno využít.

Vyznačíme tematické turistické okruhy v Chocni a okolí a zřídíme turistické informační tabule na vstupních branách do města (nádraží, parkoviště za radnicí apod.).

Naplno podporovat kulturu

Chceme soustavně podporovat pořádání kulturních akcí; od drobných, jako jsou přednášky jednotlivců, až po velké, jako jsou letní festivaly.

Chceme naplno využít potenciál budov, které jsou určené pro kulturní dění v Chocni (Panský dům, kino Máj), a nastavit konkrétní podmínky pro jejich využívání.

Zlepšit parkování ve městě

Chceme zpoplatnit parkování na náměstí a přilehlých komunikacích ve všední dny během pracovní doby přiměřenou částkou tak, aby se zamezilo celodennímu parkování a aby zbylo více místa pro krátkodobé stání, které může zůstat zdarma. Dále chceme koncepčně řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a v ulicích.

Financování města

Jsme pro transparentní financování kontrolovatelné pomocí veřejně přístupného rozklikávacího rozpočtu (lze dohledat konkrétní příjmy a výdaje) a zveřejňování veškerých smluv. Chceme v daleko větší míře vyhledávat příležitosti využití dotačních titulů.

Zakázat výherní automaty a podomní prodejce

Jsme proti výherním automatům a terminálům - jejich výskyt na území města chceme v co největší možné míře omezit, přestože to znamená snížení příjmů do městského rozpočtu.

Jsme pro zakázání podomního prodeje.

Pomáhat lidem v nouzi

Nechceme zavírat oči před sociálními problémy města nebo přihlížet jejich prohlubování; samy od sebe nezmizí. Proto budeme podporovat charitu na území města zajišťující osobní asistenci a zdravotnické služby. Navrhujeme zavést sociální šatník a potravinovou banku.

Aktivně komunikovat s veřejností

Chceme zlepšit komunikaci s občany, která dnes prakticky neprobíhá. Je třeba vylepšit webové stránky města tak, aby se staly použitelnými, dalo se v nich vyhledávat a v krátkém čase se dobrat potřebných informací.

Chceme zavést systém zasílání informačních zpráv na vyžádání přes SMS a e-mail. Kdokoli si bude moci nastavit, které informace od města ho zajímají a které chce dostávat. Od změn termínů svozu odpadu přes program kina až po vypisovaná výběrová řízení a veřejné zakázky.

Zpřístupnit strategické dokumenty

Chceme v rámci úřadu zřídit veřejné místo, kde budou moci lidé komfortně nahlížet do územního plánu a dalších strategických dokumentů města.

Podporovat malé a místní podniky

Nejsme zastánci velkých obchodních center na okrajích měst, chceme podporovat místní obchody a služby v centru města tak, aby zůstalo „živým“. Toho je možné dosáhnout sérií nepřímých opatření (možnost zaparkovat, zjednodušit využití prostor před obchodem apod.).

Město musí aktivně jednat s vedením velkých zaměstnavatelů na svém území o jejich potřebách a plánech tak, aby nehrozil jejich přesun jinam.

Životní prostředí

Je třeba při jakékoli rekonstrukci nebo stavebním zásahu usilovat o řešení, které by zvýšilo množství zeleně (především stromů) uvnitř města. Tam, kde dnes stromy chybí, je vhodnou formou doplnit.

Dešťová voda z městských budov by měla být zachytávána a používána k zalévání městské zeleně.

Vylepšit místní zpravodaj

Chceme inovovat pojetí Choceňského zpravodaje.