Rádi bychom se s Vámi podělili o několik úspěchů za uplynulé volební období, které považujeme za důležité zdůraznit. Jedná se o body z našeho volebního programu na minulé volební období i věci mimo něj, se kterými jsme sice nepočítali, ale bylo potřeba je řešit.

Zákaz hazardu

Přes odpor opozice i tlak ze strany provozovatelů výherních automatů se nám podařilo prosadit zákaz veškerých „výherních“ automatů a terminálů na území našeho města. Kriminalita, přirozeně spojena s těmito hernami, se výrazně snížila, což kladně zhodnotil i velitel místní policie ve svém příspěvku do Choceňského zpravodaje. Nechvalně proslulé nonstop bary jsou tak v Chocni minulostí a jejich transformace, například do obchodu s potravinami, na sebe nenechala dlouho čekat.

Architektonická soutěž na Ostrov - ulice Na Herzánce

Uspořádat architektonickou soutěž na proměnu této výjimečné lokality byla jednou z našich nejvyšších priorit. Historicky první architektonická soutěž na území našeho města proběhla úspěšně. Zúčastnily se jí tři významné architektonické ateliéry a vítězný návrh vykazuje výrazné kvality. Jsme přesvědčeni, že revitalizované území bude nejen dobře sloužit pro každodenní užívání občanů města, ale že také přiláká návštěvníky z blízkého i dalekého okolí.

Rozmanitější podoba výstavby pro bydlení

Prosadili jsme, aby pozemky na Vostelčicích zahrnovaly i možnost výstavby dvojdomů a parcely měly menší rozlohu. Pro prodej jsme zvolili co nejférovější systém losování pod dohledem notáře. Zároveň jsme zcela záměrně prosadili relativně nízkou cenu za metr čtvereční ve srovnání s okolními městy. Díky těmto opatřením se sen o vlastním bydlení stal dostupnější pro větší počet rodin.

Městský architekt

Restartovali jsme institut městského architekta a zakotvili jeho pozici v rámci úřadu. Intenzivně spolupracuje na městských projektech a je k dispozici veřejnosti i stavebnímu úřadu. Díky jeho zkušenostem a kontaktům z oboru se podařilo navázat spolupráci s architektonickými ateliéry, které patří ke špičce v rámci ČR. Neméně významná je i spolupráce s několika ateliéry ČVUT, z nichž vzešly studentské návrhy na novou smuteční síň či analýza potenciálu urbanistického rozvoje.

Modernizace sportovních areálů

Soustavně jsme podporovali sportovní kluby v získávání dotací na modernizaci jimi užívaných sportovišť, případně jsme se na jejich rozvoji podíleli přímo příspěvkem z městského rozpočtu.

 • Mezi nejsložitější projekty jistě patřila rekonstrukce ledové plochy a chlazení zimního stadionu, která vlivem specifických podmínek dotačního titulu klade vysoké nároky na zajištění provozu nyní i do budoucna.
 • Fotbalový areál má nově upravenou tréninkovou plochu pro děti a byl zadán projekt na obnovu trávníku hlavního hřiště.
 • Investice se nevyhnuly ani baseballovému hřišti, kde se město finančně spolupodílelo na obnově areálu a soustavně podporovalo klub v zisku dotačních příležitostí.
 • Horolezeckému klubu jsme poskytli prostor bývalé kotelny na Podhomolí, kde  vzniklo boulderingové centrum.

Odpadové hospodaření

Razantně jsme se chopili tématiky odpadů z důvodu blížícího se zákazu skládkování i čím dál vyšších nákladů dopadajících na rozpočet města. Zaměřili jsme se na snížení množství komunálního odpadu tříděním a recyklací. Náš přístup k této problematice byl oceněn jako nejlepší ze všech měst v České republice ziskem „Kříšťálové popelnice“, což je soutěž pořádaná společností EKO-KOM. V rámci Pardubického kraje jsme se již druhým rokem umístili na stupních vítězů v soutěži „Perníková popelnice“.

Z dotace se nám podařilo pořídit městské vratné kelímky na nejrůznější kulturní i sportovní události, čímž se eliminuje obrovské množství jednorázového nádobí.

Pracovali jsme také na projektu budoucího překladiště, které umožní odvoz odpadu do spalovny po železnici. V souvislosti s narůstajícím množstvím bioodpadu a s energetickou krizí jsme otevřeli diskuzi o stavbě bioplynové stanice.

Nové komunitní a rodinné centrum 

Oprášili jsme projekt na komunitní centrum v bývalém působišti Klubu seniorů. Stejně jako do ostatních projektů jsme i do tohoto zapojili městského architekta. Navíc jsme také zadali návrh interiéru včetně nábytku. Realizace tedy nese podstatné kvalitativní změny oproti původnímu projektu. To bude mít za následek nejen zpříjemnění prostředí pro návštěvníky, ale také efektivnější činnost provozovatele.

Sportovní vyžití v okolních lesích

 • Iniciovali a realizovali jsme vznik systému „Kolostezky“, který se nachází v přilehlých lesích na území osmi obcí a skládá se z několika různě náročných tras pro cyklisty v délce 72 kilometrů. 
 • Na krajské úrovni se nám podařilo prosadit, aby Chocní vedla republikově významná cyklotrasa s označením číslem 8.
 • Ve spolupráci s klubem orientačních běžců se podařilo vyznačit okruhy stálých kontrol.
 • Pro vyznavače překážkových závodů byl zřízen okruh ve stylu Spartan race - Fitness stezka v okolí Chlumu.
 • Vybudovali jsme lesní posilovnu a vyhlídku na sutině.

Všechny výše zmíněné projekty se podařilo realizovat primárně z dotací, tudíž městský rozpočet zatížily jen minimálně.

Zlepšení komunikace s občany

 • Městský kalendář - Termínovka
  Zřídili jsme přehledný kalendář akcí, aby občané měli přehled o jejich konání na jednom místě. Zahrnuje nejen ty městské, ale i ty, které jsou pořádány kluby a spolky.
 • Zpřehledněné městské webové stránky
  Webová prezentace města prošla změnou ve své struktuře za účelem zpřehlednění obsahu a snazšího vyhledávání potřebných informací.
 • Nová vizuální identita města
  Nechali jsme zpracovat návrh vizuální identity města a podileli se na její výsledné podobě. Díky tomu dostane městská vizuální prezentace jednotný, moderní a sebevědomý styl a umožní snazší orientaci obyvatel (web, plakáty, zpravodaj, tiskoviny, informační systém atd.).
 • Zpřístupnění jednání zastupitelstva
  V rámci zlepšení komunikace mezi občany a radnicí jsme zavedli živé video přenosy z jednání zastupitelstva a začali zveřejňovat záznamy z těchto jednání.
 • Inovovaný Choceňský zpravodaj.
  Choceňský zpravodaj prošel zásadními změnami. Celkový formát zpravodaje jsme rozšířili, zpřehlednili a učinili snáze čitelným, zejména pro starší občany. Také jsme změnili uspořádání jednotlivých rubrik, což spolu s novým grafickým zpracováním usnadňuje orientaci čtenáře.
 • Rozklikávací rozpočet města
  Zveřejnili jsme přehledný a aktualizovaný rozklikávací rozpočet.

Šance zaparkovat na náměstí

Naše město bylo široko daleko jedno z posledních, kde se poplatek za parkování v centru nevybíral. Vzhledem k narůstajícímu počtu vozidel nebylo v posledních letech možné na náměstí v běžný pracovní den zaparkovat. Toto bylo ověřeno i dopravní analýzou, která ukázala, že parkovací místa jsou v naprosté většině případů obsazena po celý den stejným vozidlem. Po zavedení zpoplatnění se výrazně zvýšila šance na zaparkování i během všedního dne, což je jedním ze základních opatření pro udržení životaschopnosti centra.

Rozšířené možnosti kulturního vyžití a společenského setkávání

Přivedli jsme do choceňského společenského života několik událostí s významnou návštěvností:

 • Ostrofest - Festival, kde účinkují především místní kapely.
 • Choceňské čarodějnice - Rodinné odpoledne na Ostrově.
 • Vítání léta - Festival laděný do stylů rock a jazz rock.
 • Food festival - Slavnosti dobrého jídla a pití.
 • Městské trhy - Od jara do podzimu ožívá nábřeží každou třetí sobotu v měsíci stánkovým prodejem zeleniny a potravin od lokálních výrobců.
 • Čertovská jízda - Alegorický vůz s Mikulášem, čerty a andělem.

Alternativní vzdělávání

Aktivně jsme podpořili vznik duhové třídy na Základní škole Mistra Choceňského, kam dnes dochází již tři ročníky dětí.

Zřízení pozice dotačního referenta

Posílili jsme investiční oddělení městského úřadu o pozici dotačního referenta. Přínos takového zaměstnance ve struktuře úřadu se osvědčil. Rok 2020 byl, co do zisku investičních dotací, v historii města rekordní. Celkový objem získaných investičních dotací za poslední čtyři roky činí přibližně 125 mil. Kč. 

Aktualizace povodňového plánu města

Z dotace se nám podařilo zajistit digitalizaci povodňového plánu, což si vyžádalo revizi toho původního a začlenění několika zásadních změn. Bylo využito veškerých aktuálních poznatků, mezi které patří například model záplavového území, statistické údaje z nejbližších hladinoměrů či zkušenosti s chováním hladiny při povodňových stavech posledních let. Členům povodňové komise i veřejnosti jsou k dispozici údaje z nově umístěného hladinoměru na mostě v ulici T. G. Masaryka a meteorologické stanice instalované v areálu koupaliště.

Městské louky 

Ve vytipovaných částech parků se nám podařilo prosadit změnu v údržbě travnatých ploch, která spočívá v omezení četnosti sečení na jednou až dvakrát ročně, čímž vznikly takzvané městské louky. Takto udržované travnaté plochy pomáhají se zadržováním vody v krajině a zvyšují pestrost výskytu květin a hmyzu.

Ne vše se vždy podaří a někdy ani dobrý úmysl a vynaložená energie nejsou nic platné. Přijde nám fér se podělit o několik slepých uliček, ve kterých jsme se za poslední čtyři roky ocitli.

Zavést motivační systém třídění odpadů

Když jsme před čtyřmi lety psali tento bod do programu, netušili jsme, jak je ekonomická situace s nakládáním s odpady vážná a jak výrazný je deficit, který za nás občany město doplácí. Bez interního pohledu do struktury městského rozpočtu se tehdy nebylo možné dozvědět celkové náklady na systém nakládání s odpady.

Intenzivně jsme se zabývali možností zavedení motivačního systému na základě evidence třídění a z něj vycházejících úlev na poplatcích. Dle provedené analýzy zahrnující data z jiných měst se tento systém prokázal jako ekonomicky neefektivní. Náklady na provoz takového systému se totiž přibližně rovnají úsporám, které by takový systém přinesl. Co je však horší, znamenal by snížení příjmové stránky systému. Vybraný poplatek za odpady od občanů města (při aktuální výši poplatku 800 Kč se vybere cca 6,5 mil. Kč) nepokrývá ani náklady na svozové služby (letos cca 9,1 mil. Kč). V těchto nákladech navíc není zahrnut ani provoz sběrného dvora, provoz kompostárny a výdaje na další související služby, které zajišťují Technické služby města Choceň v rámci jejich činnosti. Z toho vyplývá, že prostor pro poskytnutí odměny za dobré třídění v podobě slevy na poplatku město jako řádný hospodář bohužel nemá. Pouze by takovým přístupem zvyšovalo již tak značnou finanční ztrátu.

Jedinou motivací nám tak může být starost o životní prostředí a zamyšlení se nad tím, jak každý z nás může produkci odpadu snížit. V opačném případě za nás město bude přiznaně či nepřiznaně finanční ztrátu doplácet, což se nevyhnutelně promítne do snížení množství prostředků na jeho rozvoj.

Revoluce v kultuře a její samostatná organizace

Snažili jsme se, aby v Chocni probíhal co nejvyšší počet kulturních akcí. Narazili jsme však na limity personální a finanční kapacity, kterými město disponuje. Často máme jako občané tendenci srovnávat choceňské akce pro širší veřejnost s nedalekými městy Vysokým Mýtem a Ústím nad Orlicí. Skutečností ale je, že tato města mají jako obce s rozšířenou působností přibližně o sto milionů vyšší rozpočty. Mají také zásadně rozdílný potenciál v možnosti získání peněz od místních firem. Město má dlouhodobě na veškeré kulturní akce v rozpočtu přibližně 1,5 mil. Kč. To při dnešních cenách 100 až 250 tis. Kč za vystoupení jednoho dražšího interpreta není mnoho. Zkusili jsme proto veřejnosti nabídnout tato vystoupení za cenu vybírání vstupného, ale ani to se úplně neosvědčilo. Naše zkušenost se zajišťováním kulturního vyžití pro širší spektrum obyvatelstva je rozporuplná, avšak nevzdáváme se a hledáme cesty, jak své cíle naplnit.

Velké množství času jsme věnovali i záměru na sloučení Panského domu, kina, muzea, informačního centra a knihovny do jedné samostatné kulturní organizace. Bohužel je na místě si přiznat, že toto snažení vyšlo zatím z mnoha důvodů naprázdno, nicméně nám přineslo mnoho cenných zkušeností.

Městská policie

Zavedení městské policie i v minimalistické podobě znamená personálně alespoň dva strážníky a základní vybavení pro výkon jejich služby. To by si vyžádalo financování z rozpočtu města v rozsahu mezi 2 až 5 mil. Kč, dle rozsahu činností a zvolených pravomocí. To bylo v posledních čtyřech letech, s ohledem na propad příjmů v souvislosti s covidem a ekonomickou krizí, těžko představitelné. Budoucnost bohužel neposkytuje v tomto směru pozitivnější výhled.

Když si odmyslíme finanční stránku věci, musíme si klást otázku, co by měla městská policie řešit. Od představitelů měst, kde městskou policii již několik let provozují, jasně vyznívá, že velkou část každodenní činnosti zabírá řešení drobných sporů, které si dříve lidé vyřešili mezi sebou. Shoda panuje ve smysluplnosti doplnění činnosti státní policie při dohledu nad dopravní situací ve městě.

Zajímavý fenomén spočívá ve vnímání bezpečnosti v Chocni. Ačkoli obyvatelé cítí, že zde není dostatečně bezpečno, statistická data mapující kriminální přečiny i drobnější přestupky dokazují opak. Choceň patří k velmi bezpečným městům. 

Vznik městské policie je rozhodně téma, kterým by se představitelé města měli zabývat i do budoucna. Rozhodnutí o jejím zřízení by se nemělo obejít bez hlubší analýzy zahrnující názory odborníků a obyvatel města.