Co je dále naším cílem?

Prioritní investice

Společenské a kulturní centrum
Dokončit rozsáhlý projekt pro přestavbu Panského domu a sokolovny do spojeného víceúčelového objektu. Prostory budou nabízet variabilní možnosti využití, od komorních koncertů přes divadelní představení, výuku ZUŠ až po větší plesy.

Smuteční síň u Panské zahrady
Zajistit návrh a vytvořit projekt na stavbu nové smuteční síně v rezervě územního plánu.

Projekt Ostrov - ulice Na Herzánce 
Navázat na proběhlou architektonickou soutěž a zrealizovat první etapu revitalizace lokality Ostrova za využití dotace. Pokračovat v přípravě navazujících etap.

Rozvoj bydlení

Zorganizovat výstavbu tří bytových domů na Vostelčicích formou dostupného družstevního bydlení. 

Dokončit projektovou přípravu a zahájit výstavbu další etapy pro rodinné domy v lokalitě Vostelčice, kde vznikne 28 nových parcel.

Vypsat záměr pro developery na výstavbu nového bytového domu (cca 30 bytů) v ulici Na Herzánce v souladu s vítězným návrhem architektonické soutěže na lokalitu Ostrova.

Snížení energetické náročnosti

Za využití dotací vybudovat fotovoltaické elektrárny na vhodných městských budovách. 

Prověřit možnost dalšího využití bioodpadu zpracováním v bioplynové stanici a následné distribuce očištěného plynu do sítě místo přímého spalování.

Vyčlenit samostatnou pozici energetického manažera městských budov a koncepčně tuto oblast řešit.

Pokračovat v rekonstrukci a zateplování městských budov spolufinancovaných z dotačních titulů.

Životní prostředí a odpadové hospodářství

Realizovat projekt „Stromy do ulic“ pro zpříjemnění prostředí tam, kde tomu nebrání inženýrské sítě.

Obnovit třešňové stromořadí na Škarpě u náhonu.

Nadále investovat do inventarizace a ošetřování městské zeleně pod dohledem odborníků.

Podniknout další kroky nezbytné pro udržitelné odpadové hospodaření za cílem zlepšení třídění a redukce množství vznikajícího odpadu.

Dokončit transformaci prostoru u bývalé vlečky na malé překladiště v budoucnu umožňující transport komunálního odpadu do spalovny po železnici.

Rodinná a sociální politika

Zajistit udržitelný provoz nově dokončeného komunitního a rodinného centra v budově bývalého Klubu seniorů (u zvonice).

Usilovat o navýšení počtu lůžek v domově pro seniory s využitím kapacit z dlouhodobě nenaplněného domu s pečovatelskou službou.

Mapovat dostupnost sociálních služeb za účelem upravení kapacity služeb v souladu s potřebami obyvatel města.

Technologie, bezpečnost a komunikace

Ve spolupráci s poskytovateli internetu dokončit propojení nemovitostí v majetku města jednotnou optickou sítí.

​Začít postupně realizovat kamerový systém v místech, kde bude optická síť připravena.

Uvést v život novou vizuální identitu města, tedy jednotný vizuální systém pro snazší orientaci obyvatel (web, plakáty, zpravodaj, tiskoviny, informační systém, atd.).

Renovovat městský informační systém s ukazateli hlavních cílů.

Navázat na novou vizuální identitu vytvořením nového a moderně zpracovaného webu.

Kultura, sport a volnočasová činnost

Rozšířit finanční podporu pro kulturní a společenské akce konané spolky a jednotlivci, a tím dosáhnout větší pestrosti.

​Pokračovat v podpoře spolků a hasičských sdružení v místních částech.

Na několika vhodných místech zřídit veřejné ohniště či gril.

Vybudovat pumptrack pro děti a venkovní posilovnu pro seniory v nevyužité lokalitě za OC Pila.

Obnovit dožívající trávník hlavní plochy fotbalového hřiště na Parapleti.

Dokončit transformaci části kotelny na Podhomolí do horolezeckého centra.

Cestovní ruch

Dokončit značení turistických tras po městě z již získané dotace.

​Realizovat připravený projekt rekonstrukce Doskočilovy vyhlídky.

Aktivně spolupracovat s destinační společností Orlické hory a Podorlicko, jíž je město členem.

Rozvíjet strategii „slow destination“ - zaměření cestovního ruchu na odpočinek, rekreační vyžití, klidný pobyt v malebném městě.

Zřídit místo s jednoduchým zázemím pro obytné vozy a přívěsy.

Modernizovat expozice Orlického muzea dle připravené studie.

Realizovat jednoduché tábořiště pro vodáky.

Řešení dopravních problémů

Zajistit, aby námi sjednaná podoba silničního obchvatu byla realizována v souladu se schváleným návrhem.

​Realizovat výstavbu chybějících chodníků v ulici Pernerova, podél katolického hřbitova a na Lhotách dle připravených projektů.

Podporovat cyklistiku vytvářením cyklopruhů a doplněním stojanů na kola na vhodných místech.

Projednat s veřejností možnost zřídit systém jednosměrek a jednopruhových komunikací s výhybnami v exponovaných lokalitách s nedostatkem parkovacích míst.

Zvýšit kapacitu parkoviště za radnicí a doplnit jej o nabíječky pro elektroauta.